Morningstar Hållbarhet

Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, samhälle och bolagsstyrning, relativt andra fonder i samma kategori. De fonder som analyseras kan få ett betyg mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Minst 67 procent av fondens innehav måste ha analyserats för att resultatet ska visas.

Låg CO2-risk

Morningstars "Låg CO2-risk" är ett klimatmått som tittar på två saker. För att få märkningen så ska fondens CO2-riskvärde ha varit under 10 och exponeringen mot fossila bränslen under 7 procent de senaste 12 månaderna.

Övergången från en ekonomi som är baserad på fossila bränslen till en mer lågfossil ekonomi krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet för att hålla den globala temperaturhöjningen detta århundrade långt under 2°C och för att fortsätta arbetet för att begränsa temperaturhöjningen till 1,5°C.

SFDR-kategorisering - gröna fonder

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (SFDR) rapporterar fonder enligt: nedan:

  • Mörkgrön (artikel 9)
    Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i investeringar som bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelse av ett eller flera sociala eller miljömässiga mål.
  • Ljusgrön (artikel 8)
    Fonden  främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden kan ta hänsyn till bland annat miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling
  • Övrigt 
    Fonden har varken hållbara investeringar som mål eller främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden kan integrera hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut där sådana risker är relevanta. 

Vill du veta mer om hur en specifik fond integrerar hållbarhet kan du läsa fondens informationsbroschyr.

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsriskvärdet baseras på analys av Sustainalytics. Värdet indikerar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsrelaterade risker kopplade till miljö, samhälle och bolagsstyrning och hur dessa kan påverka bolagens ekonomiska värde. Detta visas genom en siffra mellan 0-100, där ett lägre värde är bättre. Hållbarhetsbetyget (globerna) utgår från hållbarhetsvärdet relativt andra fonder i samma kategori.

CO2-riskvärde

CO2-riskvärdet baseras på analys från Sustainalytics. Värdet indikerar hur väl bolagen i fonden hanterar klimatrelaterade risker. Detta visas genom en siffra mellan 0-100, där ett lägre värde är bättre. Fonder med låg CO2-risk och låg exponering mot fossila bränslen markeras med "låg CO2-risk".

Exponering fossila bränslen

Mäter fondens exponering mot fossila bränslen de senaste 12 månaderna. Måttet inkluderar bolag inom utvinning/kraftgenerering av kol samt produktion/kraftgenerering/produkt och tjänster från olja och gas. Ju lägre exponering desto bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Särskilda hållbarhetskriterier

För att det ska vara enkelt att spara hållbart så kan du kryssa i ”Fonder med särskilda hållbarhetskriterier i fondlistan”. Fonden ska ha ett klart definierat mål och en metod för att identifiera, utvärdera och inkludera innehav som främjar övergången till en miljömässigt hållbar framtid. Dessa fonder ska ha ett integrerat hållbarhetsarbete vilket innebär att fondförvaltaren både aktivt väljer in bolag som arbetar med miljö och mänskliga rättigheter, men också att helt avstår från investeringar i vissa företag.